Một số danh từ không bao giờ chia số nhiều trong tiếng Anh

Khi học về danh từ, có một lỗi phổ biến người học mắc phải là thêm s/es đằng sau để tạo thành số nhiều nhưng chúng lại luôn ở dạng số ít. Dưới đây là tập hợp của TiengAnhK12 về 40 danh từ không bao giờ chia số nhiều trong tiếng anh thường gặp nhất mà không chia ở dạng số nhiều.  Hy vọng điều này sẽ giúp ích cho bạn trong việc chia động từ theo sau nó.

Danh từ là gì?

Danh từ trong tiếng Anh là từ dùng để chỉ người, vật, việc, địa điểm…

Phân loại danh từ

Danh từ có thể chia thành 4 loại như sau:
Danh từ chung.
Danh từ riêng.
Danh từ trừu tượng.
Danh từ tập thể.

Một số danh từ không bao giờ chia số nhiều trong tiếng Anh

Xác định danh từ đếm được và không đếm được (Countable nouns/ Uncountable nouns):

Danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu cần được xác định chính xác là danh từ số ít hay số nhiều, đếm được hay không đếm được để chia thì cho phù hợp với động từ. Như một phần trọng tâm trong chuyên đề “danh từ”, chúng ta hãy cùng ghi nhớ những danh từ đặc biệt sau.

Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a, an hay với the.

Ví dụ: An apple (một quả táo); two apples (hai quả táo)

Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trường hợp đặc biệt như: water (nước).

Bạn không thể nói “one water”, “two waters” … (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì… đếm được như: one glass of water – một cốc nước).

40 danh từ không bao giờ chia cho số nhiều:

 

TiengAnhK12 tổng hợp