Cách dùng, cấu trúc chỉ mức độ Enough... to, Too... to, So... That, Such... That

Trong tiếng Anh, có một số cấu trúc chỉ mức độ của tính từ/trạng từ: Enough...to, Too...to, So...that, Such...that thường hay bắt gặp trong các bài thi tiếng Anh. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn hay nhầm lẫn về chúng. Hãy cùng với TiengAnhK12 tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng chúng qua bài viết này!

1. Cấu trúc So... That (Quá ... đến nỗi mà)

S + be + so + adj + that + S + V

Eg:

S + một số động từ chỉ tri giác + so + adj + that + S + V

- Các động từ chỉ tri giác như sau: seem, feel, taste, smell, sound, look….

- Eg

S + V(thường) + so + adv + that + S + V

Eg:

- Cấu trúc So that này cũng được dùng với danh từ, trong câu xuất hiện so many/ much/ little….

S + V + so + many/few + plural / countable noun + that + S + V

Eg: 

S + V + so + much/little + uncountable noun + that + S + V

Eg: 

Đối với danh từ đếm được số ít, chúng ta lại có cấu trúc sau với So… that:

- S + V + so + adj + a + noun (đếm được số ít) + that + S + V

Eg:

2. Cấu trúc Such... That (Quá ... đến nỗi mà)

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V 

(Với danh từ không đếm được thì chúng mình không dùng a/ an nhé)

- Cấu trúc So ... that có ý nghĩa tương tự với cấu trúc Such ...that nên chúng mình có thể đổi qua đổi lại giữa hai cấu trúc này đấy. Như thế này nhé:

Eg: 

3. Cấu trúc với Too... to (Quá để làm gì)

S + to be + too + adj + (for somebody) + to + V

S + V + too + adv + (for somebody) + to + V

Eg:

4. Cấu trúc với Enough... to: đủ….để có thể làm gì

Cách dùng, cấu trúc chỉ mức độ Enough... to, Too... to, So... That, Such... That

Chúng ta có thể dùng enough với cả tính từ, trạng từ và danh từ. Với tính từ và trạng từ, ta có hai cấu trúc sau (Enough đứng sau tính từ và trạng từ.)

S + V + adv + enough + (for somebody) + to + V

S + to be + adj + enough + (for somebody) + to + V

Eg:

- Với danh từ, chúng mình dùng cấu trúc sau (enough đứng trước danh từ)

S + V + enough + noun (for somebody) + to V…

Eg: 

 

TiengAnhK12 tổng hợp