Bí kíp đọc nối âm, nuốt âm trong tiếng Anh như người bản xứ

Tiếng Việt mình không có âm cuối, vì vậy nhiều người Việt khi đọc tiếng Anh, không đọc âm cuối, và đó là một lý do làm cho việc giao tiếp với người nước ngoài gặp khó khăn. Do vậy, ngày từ khi bắt đầu học nói tiếng Anh hay cả khi bạn đã nghe nói thành thạo bạn sẽ cần phải tập nối âm và nuốt âm theo cách của người bản xứ. Họ nói một cách tự nhiên câu chữ không rời rạc từng chữ một mà theo một cụm âm thanh. Việc nói này sẽ làm cho câu suôn sẻ hơn và không có cảm giác bắt đầu hay kết thúc một từ. TiengAnhK12 sẽ giúp bạn một vài bí kíp để bạn thấy việc đọc nối âm, nuốt âm như người bản xứ dễ dàng như thế nào nhé!

4 cách đọc nối âm, nuốt âm trong tiếng anh

1. Lượt bỏ (nuốt âm) phụ âm giống hoặc tương tự (thường sẽ bỏ phụ âm đầu)

Black car                     Bad dog                       Night train                                Best time

Big grape                     Good day                    Please sit down                       Famous singer

Does she                     Give me                      Credit check                           Both days

And that

Bí kíp đọc nối âm, nuốt âm trong tiếng Anh như người bản xứ

2. Nối phụ âm với nguyên âm

Stop it                          I need it                       Read a book                           Get up

Get away                    Look over                    In Australia                              Green apple

I love her                     A lot of                         Turn on                                    Speak English

Finish it                        5 – 0

3. Nối nguyên âm với nguyên âm

Do I                             Go out                         No ink                                      Too often

Who is                         So I                              Do all                                       Do it

Go on                          Go inside                     You eat                                    So honest

How about

Weigh up                     Be aware                     I am                                         Kay is

The end                       I admire                       Very old                                   She asked

He always                   He arrives                   The other

4. Các phụ âm /t/, /d/, /s/, /z/ và âm /j/

What_you see is what_you get.                                  But_you said no.

Can’t_you do it?                                                          Don’t_you like it?

Wouldn’t_you?                                                            Haven’t_you?

No, not_yet.                                                                I’ll bet_you ten bucks he forgot.

I will let_you know.                                                      Can I get_you a drink?

We thought_you weren’t coming.                               Is that_your final answer?

She helped_you a lot yesterday.

Did_you see it?                                                           How did_you like it?
.

Could_you tell?                                                           Where did_you send_your check?

What did_your family think?                                       Did_you find_your keys?

What did_you do about it?                                          How did_you learn?

What’s your name?                                                     Yes you are.

God bless you.                                                            Press your hands together.

Can you dress yourself?                                             I’ll try to guess your age.

I don’t want to miss your call.                                     Let him gas your car for you.

How’s your family?                                                     How was your trip?

Who’s your friend?                                                      Where’s your mom?

When’s your birthday?                                                She says you’re OK.

Who does your hair?

 

TiengAnhK12 Tổng hợp