Động từ khuyết thiếu Modal Verbs ở bị động và ở thể hoàn thành

Modal Verbs – Động từ khuyết thiếu là các động từ không độc lập về ngữ nghĩa, mà luôn cần có động từ nguyên thể đứng sau nó để hoàn chỉnh nghĩa cho câu. TiengAnhK12 đã có bài giới thiệu kiến thức căn bản về Modal Verbs ở bài : MODAL VERB VÀ CÁCH SỬ DỤNG. Trong bài viết này, mời các em tìm hiểu thêm những cấu trúc rất thiết yếu với Modal verbs mà các em cần nắm vững trước kỳ thi THPT Quốc Gia nhé.

I/ Modal Verbs ở thể bị động

Giống như với các cấu trúc bị động khác, bị động với động từ khuyết thiếu được sử dụng để nhấn mạnh hành động, hoặc khi chủ thể của hành động là không quan trọng.

Cấu trúc bị động với động từ khuyết thiếu chính là sự kết hợp của Động từ khuyết thiếu Modal V và phần bị động của động từ chính: Be + V(pp).

Mời các em cùng theo dõi các ví dụ sau:

*Lưu ý với động từ "need":

Ví dụ:

II/ Modal Verbs ở thể hoàn thành (have + V(pp))

Người ta có thể dùng các Modal Verbs ở thể hoàn thành (have + V(pp)) để nói về những sự việc có thể đã xảy ra trong quá khứ. Dưới đây là các cấu trúc mà các em nên thuộc nằm lòng để sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Cấu trúc

Ý nghĩa

Ví dụ

Must have V(pp)

Chắc chắn (100%) đã xảy ra

They came home at midnight yesterday. They must have been very tired.

Can’t/couldn’t have V(pp)

Chắc chắn (100%) đã không xảy ra

Sam couldn’t have stolen the car. He was at the party with us all the evening.

* Lưu ý 1: Must đối lập với can’t/couldn’t về nghĩa.

Could/ May/might have V(pp)

Có thể (70- 80 %) đã xảy ra

The house has been terribly destroyed. There might have been a severe storm.

May not/might not have V(pp)

Có thể (70-80%) đã không xảy ra

When I came back, the dog was inside the house. I might not have locked the door.

* Lưu ý 2: Không dùng couldn’t để dự đoán một việc có thể đã không xảy ra trong quá khứ.

Should(n’t) have V(pp)

Lẽ ra đã (không) nên làm gì

The children felt so lonely. Their parents should have spent more time with them.

Need(n’t) have V(pp)

Lẽ ra đã (không) cần làm gì

You needn't have bought those eggs! There are a lot in the fridge.

Để làm tốt dạng bài ở thể bị động và hoàn thành của động từ khuyết thiếu, quan trọng nhất là các em hiểu được ý nghĩa cần diễn đạt của câu. Rất đơn giản phải không nào? Bây giờ những câu hỏi tưởng khó đã không còn khó nữa rồi, các em nhỉ!