Tổng hợp tài nguyên học tiếng Anh miễn phí cho trình độ A2

Giới thiệu chung về trình độ A2

Trước hết, các bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn ôn thi tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu - CEFR.

Tổng hợp tài nguyên học tiếng Anh miễn phí cho trình độ A2

Trong tài liệu này giới thiệu thông tin chung về cấp độ A2, chủ yếu về phần ngữ pháp và tự vựng. Cụ thể:

1. Cấu trúc bài thi

2. Yêu cầu về chuẩn năng lực trình độ A2

3. Yêu cầu về ngữ pháp

>Danh từ số ít và số nhiều; Danh từ đếm được và không đếm được với some & any; Danh từ trừu tượng; Cụm danh từ; Sở hữu với 's & s'; Sở hữu kép: a friend of theirs

> Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, tân ngữ, sở hữu it, there; Đại từ chỉ định: this, that, these, those; Đại từ chỉ lượng: one, something, everybody...; Đại từ bất định: some, any, something, one...; Đại từ quan hệ: who, which, that; Mạo từ a, an, the 

> Tính từ: Màu sắc, kích cỡ, hình khối, quốc tịch; Số đếm và số thứ tự; Tính từ sở hữu: my, your, his, her...; Tính từ chỉ định: this, that, these, those; Tính từ định lượng: some, any, many, much, a few, a lot of, all, other, every...; So sánh hơn và hơn nhất; Trật tự của tính từ; V-ed & V-ing

> Trạng từ: Thể có quy tắc và bất quy tắc; Trạng từ chỉ cách thức: quickly, carefully; Trạng từ chỉ tần suất: often, never, twice a day...; Trạng từ chỉ thời gian: now, last week, already, just, yet...; Trạng từ chỉ mức độ: very, too, rather...; Trạng từ chỉ nơi chốn: here, there...; Trạng từ chỉ hướng: left, right...; Trạng từ chỉ thứ tự: first, next...; So sánh hơn và hơn nhất của trạng từ

> Giới từ Địa điểm: to, on, inside, next to, at (home)...; Thời gian: at, on, in, during...; Chỉ hướng: to, into, out of, from...; Chỉ phương tiện: by, with; Cụm giới từ: at the end of, in front of...; Giới từ đứng trước danh từ hoặc tính từ: by car, for sale, on holiday...

> Từ nối

>> Tham khảo bài giới thiệu chi tiết về cấp độ Flyers - một trong các kỳ thi Cambridge, tương đương trình độ A2

>> Tham khảo bài giới thiệu chi tiết về cấp độ KET - một trong các kỳ thi Cambridge, tương đương trình độ A2

Đề mẫu, kiểm tra trình độ, thi thử miễn phí trình độ A2

1. Tải đề thi mẫu trình độ A2

Cấp độ Flyers - một trong các kỳ thi Cambridge, tương đương trình độ A2:

Cấp độ KET - một trong các kỳ thi Cambridge, tương đương trình độ A2

2. Tự kiểm tra trình độ tiếng Anh A2

3. Thi thử miễn phí trình độ A2 trên TiengAnhK12

Các trang web cung cấp tài nguyên luyện tiếng Anh miễn phí trình độ A2

Trong đó các nguồn có gắn hình Tổng hợp tài nguyên học tiếng Anh miễn phí cho trình độ A2 là những nguồn mà TiengAnhK12 đặc biệt khuyến nghị, vì độ dày và chất lượng của nội dung.

4. Luyện đọc trình độ A2

5. Luyện viết trình độ A2

6. Luyện nghe trình độ A2

7. Luyện nói trình độ A2

8. Luyện ngữ pháp trình độ A2

9. Luyện từ vựng trình độ A2

10. Một số trang web cung cấp nội dung luyện tiếng Anh trình độ A2 khác

Podcast luyện nghe tiếng Anh trình độ A2

Xem thêm: Hướng dẫn học tiếng Anh qua Podcast cho trình độ từ A1 tới B2

Tổng hợp tài nguyên học tiếng Anh miễn phí cho trình độ A1

Tổng hợp tài nguyên học tiếng Anh miễn phí cho trình độ B1

Tổng hợp tài nguyên học tiếng Anh miễn phí cho trình độ B2