Hướng dẫn ôn thi vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ theo cấu trúc đề thi năm 2019-2020

Mặc dù vừa mới được quyết định thành lập, Trường THCS Ngoại ngữ thuộc Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã nhanh chóng được xác định như một điểm đến mong ước của nhiều học sinh ưu tú trước ngưỡng của vào lớp 6. Ngày 22/4/2019, trường đã công bố quyết định về cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020. Lược trích:

Tổ GV THCS của TiengAnhK12 đã phân tích cấu trúc trên và hướng dẫn các thí sinh ôn luyện như sau:

Phần NGHE

(20 phút, nghe 02 lần, tổng 20 câu hỏi/4 phần)

Các câu hỏi kiểm tra khả năng của thí sinh có thể hiểu những cụm từ và cách diễn đạt về các chủ đề hàng ngày, quen thuộc (về bản thân, gia đình, nơi ở, học tập ...); có thể hiểu được các thông tin chính, thông tin chi tiết trong các lời thoại được diễn đạt chậm và rõ ràng.

Phần 1. Listen and choose the correct answer (5 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Nghe 5 đoạn hội thoại/độc thoại ngắn, và điền thông tin vào 5 chỗ trống.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Listen and choose the correct answer.

 

Question 1: How many children went on the school trip?

A. 6               B. 12             C. 18

Đề ôn luyện tham khảo:

Question 1-5  trong các đề Listening của Cambridge Ket exams

Ví dụ: Cambridge English - KET - SAMPLE TEST - Listening 

Phần 2. Listen and write (5 câu hỏi)

Mô tả của trường CNN:

Nghe 1 đoạn hội thoại, và trả lời 5 câu hỏi.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Listen and write.

 

Dad, NEW HOMES office phoned today…

About a: house

Questions

  1. Address: 12 _________ Street
  2. It’s near the: ___________
  3. Smaller bathroom is: ___________
  4. Garden has: a _________
  5. There’s a music room in: the __________

Đề ôn luyện tham khảo:

Question 16-20  trong các đề Listening của Cambridge Ket exams

Ví dụ: Cambridge English - KET - SAMPLE TEST - Listening 

 

Phần 3. Listen and circle True or False (5 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Nghe 1 đoạn độc thoại và xác định thông tin đúng/sai.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Listen and circle True or False.

 

1. You need to buy some stationery to organise your homework like this.

A. True             B. False

2. The things you need are not cheap.

A. True             B. False

3. The colour you choose should mean something to you.

A. True             B. False

4. PE is yellow because she doesn't like yellow.

A. True             B. False

5. She keeps all her notes in the same folder.

A. True             B. False

Đề ôn luyện tham khảo:

Đề Listening của LearnEnglishTeens.BritishCouncil.org

Ví dụ: Bài nghe "Taking notes"

 

Phần 4. Listen and choose the correct answer (5 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Nghe 1 đoạn hội thoại và trả lời 5 câu hỏi bằng cách chọn một trong các đáp án cho sẵn.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Listen and choose the right answer. You will hear the conversation twice.

 

Questions

1. Which film will they see?

A. Sunny Day             B. Field of Green                 C. Heart of Gold

2. They are going to the cinema  ________.

A. by the market        B. in the shopping centre      C. opposite the park

3. How will they get there?

A. by car                    B. on foot                           C. by bus

4. Matt should meet Susie at _____.

A. 3.45                       B. 4.15                               C. 4.20

5. The cinema tickets will cost _____.

A. £5.50                      B. £6.20                             C. £8.00

Đề ôn luyện tham khảo:

Question 11-15  trong các đề Listening của Cambridge Ket exams

Ví dụ: Cambridge English - KET - SAMPLE TEST - Listening

 

Phần ĐỌC - VIẾT

(50 phút, tổng 41 câu hỏi/7 phần)

Các câu hỏi kiểm tra khả năng của thí sinh có thể hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; có thể sử dụng những từ thường gặp trong học tập hoặc đời sống hàng ngày; có thể viết các mệnh đề, câu đơn giản, đoạn văn ngắn về chủ đề đơn giản, quen thuộc.

Phần 1. Matching (6 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Ghép 6 từ với 6 khái niệm tương ứng từ các khái niệm cho sẵn.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Match the words (A - C) with their definitions (1-3).

A. Geography     B. Museum      C. Key

1. You can open the doors with it
2. A school subject about hills, rivers, lakes and so on
3. Go there to find out about history

 Đề ôn luyện tham khảo:

- Câu 17Đề thi thử vào lớp 6 THCS NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM 2019 - 2020 #1

- Question 1 - 10  trong các đề Reading & Writing của Cambridge Flyer exams

Phần 2. Choose the correct option to complete each sentence. (10 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Chọn 1 trong 4 phương án cho sẵn để điền vào chỗ trống.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Read the sentences about an internet café. Choose the best word (A, B or C) for each space.

6. The internet café quickly became _____ with Ivan and his friends.

A. favourite   B. popular     C. excellent

7. It only _____ Ivan five minutes to get to the café.

A. takes       B. has          C. gets

Đề ôn luyện tham khảo:

- Question 6 - 10  trong các đề Reading & Writing của Cambridge KET exams

Phần 3. Complete the dialogs. (6 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Chọn đáp án hoàn thành các đoạn hội thoại.

Gợi ý của TiengAnhK12:

 Câu hỏi ví dụ:

Michael is talking to Sally. What does Sally say?
Read the conversation and choose the best answer.
Write a letter (A–H) for each answer.
You do not need to use all the letters.

A. So do I! It’s horrible!

C. Did you? I just watched TV all day.

D. Yes, they have. Thank you very much.

E. No. I had a terrible cold but it’s better now.

F. A few, I hope you’ll enjoy them.

G. Would you like to play it soon?

H. This afternoon? OK! I could show you my new computer then too!

Questions:

Michael: What was the matter? Did you have a sore head?

Sally:  (1) ___________

Michael: I hate being ill.

Sally:  (2) ___________

Michael: In our English lesson, we had to answer some questions about a story. 

Sally:  (3) ___________

Michael: I can come to your house after school if you like. 

Sally:  (4) ___________

Michael: Have you got any games that we can play?

Sally:  (5) ___________

Đề ôn luyện tham khảo:

- Part 2  trong các đề Reading & Writing của Cambridge Flyers exams

Phần 4. Read and fill in blanks. (6 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Chọn một trong 6 từ cho sẵn để điền vào 6 chỗ trống thích hợp trong 1 đoạn văn.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word.

piece   felt   air   bridge   built  sure   ready   key   nicer 

David’s parents decided to move to a new house. But David didn’t want to live in another town and he (1) _______ sad about leaving all his friends. Last Tuesday, David’s family drove to their new house. David was unhappy. He just sat quietly and looked out of the window. When they arrived at the house, David’s dad gave him a (2) _______ . ‘Go and open the front door with this, David,’ he said. ‘Mum and I will bring in some of the boxes.’ David went inside. The house was much (3) _______  than their old one and from a window upstairs he could see some boys in a park. He could see a forest too and a (4) _______  across a river.
‘I can play football in that park and go for great walks in that forest, and perhaps I can fish in that river,’ he thought. There was no park, forest or river near his old house.
David began to smile. ‘I’m (5) _______  I’m going to be happy here!’

 Đề ôn luyện tham khảo:

Part 3  trong các đề Reading & Writing của Cambridge Flyers exams

Ví dụCambridge Flyers 2018 Sample Test #1 - Reading & Writing

Phần 5. Read and answer questions. (6 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Đọc và trả lời 6 câu hỏi về bài đọc.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Look at the picture and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words.

Mr Park’s class visit a castle

Paul’s class at school are studying castles in history. So last week their history teacher, Mr Park, took them to visit an old castle on a hill next to the sea. They went by bus and stopped at the bottom of the hill. Mr Park pointed to the castle at the top of the hill and said, ‘There is no road up there so we have to walk.’ The children were tired and thirsty when they arrived at the castle. But Mr Park had juice for all of them. It was very interesting because Mr Park showed them all the different parts of the castle and explained its history. On the way down the hill Paul’s friends said, ‘Let’s have a race.’ So Paul and his friends started to run. ‘Stop running!’ shouted Mr Park. But the boys ran faster and faster and then Paul fell over and hurt his leg. It wasn’t broken, but he couldn’t walk very well. Mr Park saw a farmer on his horse in a field. He went to speak to him and the farmer let Paul ride his big brown horse down the hill to the bus. ‘Sorry we didn’t listen to you on the hill,’ Paul said to Mr Park, ‘but we listened in the castle. It was great! Can we come again?’

Examples:

The children are learning about ...castles... in history at school.

Questions:
1. Mr. Park and the children went in a ______ to a castle.

2. The castle that they visited was near ______ and on a hill.

3. Mr. Park gave everyone _____ when they arrived at the castle.

4. The children looked at the _____ of the castle.

5. Some of the children had _____ on the way down the hill.

6. Paul _______ because he fell over when he was running.

Đề ôn luyện tham khảo:

- Part 5  trong các đề Reading & Writing của Cambridge Flyers exams

 Ví dụCambridge Flyers 2018 Sample Test # 2 - Reading & Writing

- Part 8 trong các đề Reading & Writing của Cambridge KET exams

Ví dụ: Cambridge KET FOR SCHOOL - SAMPLE TEST - Reading and Writing (Câu 25)

 

Phần 6. Rewrite sentences. (6 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Sử dụng từ cho sẵn để viết lại câu để nghĩa không đổi so với câu cho trước.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Here are some sentences about going to see a comedy film.
For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first.
Use no more than three words.

1. My mum gave me some money to go and see the film.

=> I was ________ some money by my mum to go and see the film.

2. I asked my friend Jack if he wanted to go to the cinema with me.

=> "Do _______ to go to the cinema with me, Jack?" I asked.

 Đề ôn luyện tham khảo:

- Part 6  trong các đề Reading & Writing của Cambridge PET exams

Phần 7. Write a paragraph. (1 câu hỏi).

Mô tả của trường CNN:

Viết 1 đoạn văn (~ 80 từ) về một chủ đề cho trước.

Gợi ý của TiengAnhK12:

Câu hỏi ví dụ:

Your English teacher has asked you to write a story. Your story must begin with this sentence:

"Jo ran over to the window and looked outside."

Write 80 – 100 words.

Đề ôn luyện tham khảo:

- Part 3  trong các đề Cambridge Primary Checkpoint - ESL - Writing

Nhìn chung, TiengAnhK12 dự đoán rằng: vững vàng ở trình độ A2-B1 theo khung CEFR, làm tốt các bài thi KET, PET sẽ là những thí sinh có ưu thế trong bài thi môn Anh vào trường THCS CNN cấp 2 năm 2019-2020.

Chúc các em ôn tập thật tốt! Đừng quên quay lại thường xuyên chuyên mục Ôn thi vào lớp 6 trên TiengAnhK12 để làm thử các đề thi vào lớp 6 mới nhất, biên soạn bởi các giáo viên/trung tâm giàu kinh nghiệm luyện thi nhé!