Luyện quy tắc trọng âm các danh từ 02 âm tiết

12/16/2017 6:12:02 PM
Phần lớn các danh từ 02 âm tiết đều được nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên, trừ khi âm tiết thứ hai có nguyên âm dài hoặc có nguyên âm đôi. Bài luyện tập này để giúp bạn nhớ các quy tắc trên và một số ngoại lệ. Xem thêm Quy tắc nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh: http://tienganhk12.com/news/n/791

Choose a word that has different stress pattern.

 • device
 • message
 • socket
 • wisdom

Choose a word that has different stress pattern.

 • comment
 • habit
 • lunar
 • machine

Choose a word that has different stress pattern.

 • product
 • sugar
 • bamboo
 • victim

Choose a word that has different stress pattern.

 • fabric
 • canoe
 • metal
 • import

Choose a word that has different stress pattern.

 • nature
 • lava
 • prison
 • parade

Choose a word that has different stress pattern.

 • advice
 • council
 • marine
 • support

Choose a word that has different stress pattern.

 • concern
 • degree
 • manure
 • temple

Choose a word that has different stress pattern.

 • battle
 • cartoon
 • fellow
 • coral

Choose a word that has different stress pattern.

 • disease
 • spinach
 • nostril
 • practice

Choose a word that has different stress pattern.

 • cushion
 • advance
 • patient
 • science