10 câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Chủ đề "Nghề nghiệp 1"

1/4/2018 4:44:36 PM

Choose the word that matches the picture

 

 • cook
 • postman
 • policeman
 • nurse

Choose the word that matches the picture

 • farmer
 • cook
 • driver
 • doctor

Choose the word that matches the picture

 • seller
 • teacher
 • builder
 • nurse

Choose the word that matches the picture

 • fireman
 • doctor
 • postman
 • farmer

Choose the word that matches the picture

 • worker
 • teacher
 • fireman
 • policeman

Choose the word that matches the picture

 • seller
 • teacher
 • doctor
 • builder

Choose the word that matches the picture

 • postman
 • farmer
 • cook
 • doctor

Choose the word that matches the picture

 • fireman
 • worker
 • nurse
 • driver

Choose the word that matches the picture

 • builder
 • postman
 • driver
 • cook