Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Chủ đề "Đồ dùng học tập 2"

1/6/2018 7:22:27 PM

Choose the word that matches the picture

 • sharpener
 • ruler
 • paints
 • notebook

Choose the word that matches the picture

 • schoolbag
 • scissors
 • pen
 • ruler

Choose the word that matches the picture

 • glue
 • pen
 • pencil
 • map