Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phần phát âm đuôi "ed"

Cách phát âm của các nguyên âm đôi là một trong các chuyên đề must-have cho bài thi THPT QG môn tiếng Anh năm 2019 và bài thi vào 10 ở Hà Nội 2019

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • worked

 • stopped

 • forced

 • wanted

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • kissed

 • helped

 • forced

 • raised

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • confused

 • faced

 • cried

 • defined

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • devoted

 • suggested

 • provided

 • wished

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • cached

 • crashed

 • occupied

 • coughed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • agreed

 • missed

 • liked

 • watched

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • measured

 • pleased

 • distinguished

 • managed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • wounded

 • routed

 • wasted

 • risked

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • imprisoned

 • pointed

 • shouted

 • surrounded

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • failed

 • reached

 • absorbed

 • solved

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • invited

 • attended

 • celebrated

 • displayed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • removed

 • washed

 • hoped

 • missed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • looked

 • laughed

 • moved

 • stepped

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • wanted

 • parked

 • stopped

 • watched

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • laughed

 • passed

 • suggested

 • placed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • believed

 • prepared

 • involved

 • liked

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • lifted

 • lasted

 • happened

 • decided

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • collected

 • changed

 • formed

 • viewed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • walked

 • entertained

 • reached

 • looked

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • admired

 • looked

 • missed

 • hoped

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • promised

 • complained

 • called

 • stayed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • repeated

 • asked

 • added

 • naked

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • objected

 • explained

 • whispered

 • maintained

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • laughed

 • apologized

 • confessed

 • brushed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • admitted

 • insisted

 • offered

 • dogged

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • dogged

 • chorused

 • demanded

 • blessed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • embroidered

 • handcrafted

 • satisfied

 • annoyed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • embarrassed

 • self-disciplined

 • developed

 • touched

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • thanked

 • fixed

 • relaxed

 • closed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • passed

 • sentenced

 • bridged

 • coughed