Level A Reading Assessment - Three Birds

4/1/2019 3:22:49 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level A, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Where do the birds go?

  • to their house
  • to their school

How do the birds go?

  • they fly
  • they run

What happens first?

  • Three birds go out.
  • Three birds jump.

How many birds go in?

  • five
  • three

Which tells about the birds when they are over?

  • They are high.
  • They are low.