Level D Reading Assessment - We Use Our Senses

4/2/2019 10:14:56 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level D, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

 

We Use Our Senses

There are things in the woods.

We can learn what is in the woods.

We can use our senses.

We can hear birds in the woods.

We can smell flowers in the woods.

We can touch trees in the woods.

We can taste a nut in the woods.

We can see a deer in the woods.

We can use our senses to learn.

 

What do all of our senses help us do?

 • learn about the world around us
 • have fun reading a book
 • count to ten

In the passage, what did they hear in the woods?

 • flowers
 • a nut
 • birds

What can you learn from touching a tree?

 • you can learn how it sounds.
 • you can learn how it feels.
 • you can learn how it tastes.

Which of the following does not have senses?

 • a deer
 • a desk
 • a doctor

What do you use most to touch?

 • your eyes
 • your nose
 • your hands