Level J Reading Assessment - I Want a Leopard

4/4/2019 2:20:27 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level J, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

I Want a Leopard

I want to own a leopard, but my mom says I can’t.

A leopard would be the best pet in the world.

She says my leopard would grow really big.

I tell her I could ride it to school every day.

She thinks it would destroy all of my things.

I think she is scared it would tear up her chairs.

No one would be mean to a boy who has a leopard.

Mom says a leopard would snack on me in my sleep.

I don’t think I want to own a leopard.

Who is the I in the story?

 • the mom
 • the leopard
 • the boy

How does the mom compare to the boy in the story?

 • The mom wants a leopard and the boy does not.
 • The boy wants a leopard and the mom does not.
 • They both want a leopard as a pet.

Which of the following best describes the boy at the end of the story?

 • The boy is mean to other students.
 • The boy gets a new pet.
 • The boy changes his mind.

What is the problem in the story?

 • the mom says the boy can’t own a leopard.
 • the leopard grows really big.
 • the boy rides on the leopard and falls off.

The boy’s mom thinks the leopard would tear up the chairs. Which words mean the same as "tear up"?

 • sit in
 • break apart
 • move around