Cambridge Flyers Sample Test #1 - Listening

9/16/2019 9:00:00 AM
Đề thi thử được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Amslink khẳng định chương trình học và phương pháp đào tạo chuyên biệt đảm bảo các con đạt kết quả học tập cao và thể hiện thành thục các kĩ năng tiếng Anh trong thực tế. Chi tiết liên hệ http://amslink.edu.vn - Hotline: 0247 305 0384.

Listen and match. There is one example.

Answer: Betty is the girl who is eating an ice-cream and wearing a yellow dress.

 • Richard
 • Lucy
 • Mary
 • Fred
 • Anna

Listen and write. There is one example.

1. Children will learn to look after: farm

2. There are sheep, cows, goats and

3. Name of farm:

4. On Sundays, farm closes: at

5. Farm's phone number:

Listen and choose a letter in each box. There is one example.

What did Mrs. Sky's family buy at the street market?

 • Mrs. Sky
 • Anna
 • Tom
 • Mr. Sky
 • Jack

Listen and choose the correct answer. There is one example.

Example:

What will William wash?

Where is the big plate?

What will William's mum cook?

What time will they have dinner?

What will William eat before dinner?

 

Listen and color and write. There is one example.


 1. Color the boy's sweater -
 2. Write on the book.
 3. Color pencils and pens -
 4. Color the girl's dress -
 5. Write on the board.