Vocab review #21 (book 1)

12/18/2020 2:24:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 21 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

Sau khi học xong 10 từ vựng, hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ để ôn tập lại nhé!

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng và làm quiz game trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • aspect

 • asleep

 • angry

 • accent

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • either

 • author

 • both

 • worth

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • arrest

 • request

 • forest

 • contest

Choose the word that is different from the rest.

 • anything
 • anyone
 • anymore
 • anywhere

Choose the word that is different from the rest.

 • conservation
 • protection
 • security
 • conversation

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

After the party, I collected bottles from parts of the house.

 • gained
 • gathered
 • distributed
 • contributed

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

He welcomed the chance to compete against professional athletes.

 • battle
 • argue
 • advise
 • warn

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

We've reached this decision after careful consideration.

 • solution
 • option
 • prediction
 • separation

Look at these pictures. What is the word for each one? The first letter is already there. There is one space for each other letters in the word.

 c _ _ _ _ _ _ _

=> c

 a _ _ _ _ _

=> a

 b _ _ _ _ 

=> b