Vocab review #24 (book 1)

12/26/2020 10:21:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 24 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • advice

 • primary

 • quality

 • frighten

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • elephant

 • method

 • eruption

 • benefit

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • symbol

 • cycle

 • shyness

 • typhoon

Choose the word that is different from the rest.

 • cousin
 • neighbor
 • relative
 • nephew

Choose the word that is different from the rest.

 • triangle
 • square
 • circle
 • shape

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

She began her professional career as a dancer 20 years ago.

 • ordinary
 • skillful
 • amateur
 • strange

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

He's only interested in making a quick profit.

 • advantage
 • balance
 • loss
 • support

Read the description and write the correct word in the blank.

An area or a place that is empty. (5 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A set of steps built between two floors inside a building (6 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

Being low weight or having little fat on the body (4 letters):