Vocab review #26 (book 1)

1/4/2021 5:42:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 26 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng và làm quiz game trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • travel
 • listen
 • increase
 • follow

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • benefit
 • influence
 • happiness
 • position

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • structure
 • success
 • effect
 • result

Choose the word that is different from the rest.

 • queen
 • lady
 • lord
 • princess

Choose the word that is different from the rest.

 • symbol
 • sign
 • spot
 • logo

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

He still owes his father £5 000.

 • loses
 • pays
 • borrows
 • takes

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

The government is planning to raise taxes.

 • cancel
 • reduce
 • erase
 • increase

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

The students will have for tidying up the classroom after the party. (RESPONSIBLE)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

You can go tomorrow if you like. (SIGHTS)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

My mother always cooks meals for us. (WHOLE)