Bài thi môn TIẾNG ANH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018 – 2019 trường LÔMÔNÔXỐP

22/02/2019 11:09:35 CH
Nguồn: ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG LOMONOXOP - Bài thi TỔ HỢP TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - Phần thi TIẾNG ANH. Bài thi tổ hợp này gồm 3 phần: (1) Tiếng Việt, (2) Tiếng Anh, (3) Lịch sử & Địa lý; tổng thời gian là 60". Phần thi tiếng Anh chỉ nên chiếm tối đa 15".