Cambridge Primary Math - Nets (Level Medium)

04/03/2019 1:54:24 CH
NET là một trong những chủ đề kiến thức có trong chương trình Cambridge Primary (Grade 6), nhưng là mới với HS lớp 5 Việt Nam. Các câu hỏi trong bài này được trích từ chương trình toán Singapore online nổi tiếng tên là Koobits (Tìm hiểu thêm tại http://contuhoc.com/koobits).