Cambridge Primary Math - Mean/ Average (Level Easy)

04/03/2019 2:13:58 CH
Mean hay Average là một trong những chủ đề kiến thức có trong chương trình Cambridge Primary, nhưng là mới với HS lớp 5 Việt Nam. Các câu hỏi trong bài này được trích từ chương trình toán Singapore online nổi tiếng tên là Koobits (tìm hiểu thêm tại http://contuhoc.com/koobits).