Cambridge Primary Math - Mean/ Average (Level Easy)

3/4/2019 2:13:58 PM
Mean hay Average là một trong những chủ đề kiến thức có trong chương trình Cambridge Primary, nhưng là mới với HS lớp 5 Việt Nam. Các câu hỏi trong bài này được trích từ chương trình toán Singapore online nổi tiếng tên là Koobits (tìm hiểu thêm tại http://contuhoc.com/koobits).

CONCEPT:
Average is also called the arithmetic mean. It is a calculated "central" value of a set of numbers. 
It is easy to calculate: add up all the numbers, then divide by how many numbers there are. In other words, it is the sum divided by the count.

Find the average of the following set of numbers: 34, 39, 19, 70? : .

The average score Cindy got for her 2 tests is 71. What is the total score for all her tests?: .

Find the average of the following set of numbers: 19, 90, 48, 11?: .

Find the average of the following set of numbers: 40, 33, 1, 55?: .

The average score Hannah got for her 3 tests is 79. What is the total score for all her tests?: .

The average score Gina got for her 9 tests is 65. What is the total score for all her tests?: .

Find the average of the following set of numbers: 13, 41, 21, 9?: .

The average score Linda got for her 5 games is 12. What is the total score for all her games?:

The average score Elizabeth got for her 7 games is 15. What is the total score for all her games?: .

The average score Lynda got for her 8 games is 23. What is the total score for all her games?: .