Cambridge Primary Math - Factor and Multiple

04/03/2019 10:19:41 CH
Factor (ước số) và Multiples (bội số) là một trong những chủ đề có trong chương trình Cambridge Primary (grade 5), nhưng là kiến thức mới với HS lớp 5 Việt Nam. Các câu hỏi trong bài này là những câu hỏi ở mức độ cơ bản, được trích từ chương trình toán Singapore online nổi tiếng tên là Koobits.