Chuyên đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh - Viết câu

5/3/2019 8:31:39 AM
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Write correct sentences using these words:
you/ books/how /have/ read/many/?

Write correct sentences using these words:
they/ seen/ many/good/films/have/
.

Write correct sentences using these words:
Did/buy/flowers/ you/many/yesterday?

Write correct sentences using these words:
some/oranges/there/are/ on the table.

Write correct sentences using these words:
many/we/visited/churches/in Rome.

Write correct sentences using these words:
how /did/ you/ pay/much/for that watch?

Write correct sentences using these words:
did/pizza/how much/Peter/eat?

Write correct sentences using these words:
some/Diana/has got/birds /at home.