Chuyên đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh - Viết câu

03/05/2019 8:31:39 SA
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Write correct sentences using these words:
you/ books/how /have/ read/many/?

Write correct sentences using these words:
they/ seen/ many/good/films/have/.

Write correct sentences using these words:
Did/buy/flowers/ you/many/yesterday?

Write correct sentences using these words:
some/oranges/there/are/ on the table.

Write correct sentences using these words:
any/ information/we/haven’t got/yet.

Write correct sentences using these words:
many/we/visited/churches/in Rome.

Write correct sentences using these words:
how /did/ you/ pay/much/for that watch?

Write correct sentences using these words:
eggs/are/there/any/in the fridge?

Write correct sentences using these words:
did/pizza/how much/Peter/eat?

Write correct sentences using these words:
some/Diana/has got/birds /at home.