Bài tập Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Bài tập Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn ôn thi vào 10, có đáp án chi tiết