Bài tập Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn