Amslink Cambridge Challenge 9th - Starters - Listening

9/11/2019 3:39:00 PM

Đề thi thử được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Amslink là đơn vị tổ chức cuộc thi Amslink Cambridge Challenge hàng năm, và thường cung cấp đề thi cho CTH Edu đưa lên TiengAnhK12 sau mỗi lần tổ chức.

Listen and match. There is one example.

Thay cho "draw lines" như trong ví dụ, em hãy nghe và kéo từng ô tên vào ô trống trên hình người được nói tới.

Read the question. Listen and write a name or a number. There are two examples.

1. How old is Alex?

2. What's the name of Tom's sister? 

3. How many friends has Tom got? 

4. What's the name of Alex's friend? 

5. How many numbers can Alex write? 

Listen and choose the correct answer. There is one example.

What can Bill see at the beach?

 

What is May doing?

What is Jill playing with?

What is Ben having for breakfast?

What sport does Pat want to play?

Look at the picture. Listen and color. There is one example.

Nghe và kéo từng tên màu vào ô trống trên hình tương ứng.