Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 6: Prepositions of place (Giới từ chỉ vị trí)

9/18/2020 5:52:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Prepositions of place (Giới từ chỉ vị trí) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Các giới từ chỉ vị trí:

 • Giới thiệu chung về giới từ
 • Cách dùng giới từ chỉ vị trí In - On - At
 • Một số giới từ chỉ vị trí khác

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Giới từ chỉ vị trí đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Look at the picture and write the correct preposition of place.

1. The picture of Hawaii is the door.

2. The alarm clock is the lamp.

3. The picture of animals is the one of Pyramid.

4. The purple table is the drum.

5. The shelf is the bed.

6. The kangaroo is the yellow hat on the wall.

Match each sentence to the correct picture.

(Source: Internet)

 • The raccoon is under the box.
 • The raccoon is between two boxes.
 • The raccoon is in front of the box.
 • The raccoon is in the box.
 • The raccoon is above the box.

There is a flower garden _____ my school.

 • on
 • left
 • between
 • in front of

There are many trees _____ the house.

 • left
 • right
 • behind
 • in front

I live _____ Le Loi Street.

 • at
 • in
 • on
 • to

There are lots of people _____ the restaurant.

 • at
 • in
 • on
 • to

The bakery is _____ to the toy store.

 • next
 • beside
 • in front
 • after

The lift got stuck on the fifth and the sixth floor.

Mistake:

=> Correction:

Fill in the blanks with the best preposition: IN - ON - AT.

My office is  the first floor. It's  the left after you come out of the elevator.