Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 9: Would like and Like/hate/love

9/24/2020 5:11:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Các cấu trúc về "Would like" và "Hate/like/love" ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về các cấu trúc với "Would like" và "Hate/like/love":

 • Cách dùng cấu trúc  Would like + to-infinitive form
 • Cách dùng cấu trúc  Would like + to have + -ed form
 • Cách dùng cấu trúc  Hate/like/love + -ing form
 • Cách dùng cấu trúc  Hate/like/love + to-infinitive form

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về các cấu trúc trên, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Look at the pictures and complete the sentences using the verbs in the box. Give the correct form of the verbs given. 

eat | do | sunbathe | attend | feed | go | carry | walk

 


Their little daughter hates vegetables.


Jason lives alone so he loves
his dogs every weekend.


Little George would like fishing
with his father this weekend.


He hates his homework today
because there is an interesting film on TV. 


Sarah's friend would like
her party but he was sick.


Simon loves the shopping bag
for the old lady.


Henry likes the chicken
instead of playing football with his friends.


He loves to get a tan.

Give the correct form of the verb given. 

My father would like (take) me to the cinema in the afternoon but he didn't finish his work in time.

Give the correct form of the verb given. 

They like (chat) . They use the Internet very often.

Give the correct form of words given. 

He is tired and he'd like (sit) down.

Give the correct form of the verb given. 

Minh Nguyet likes (listen) to music whenever she is on the way to school.

Give the correct form of the verb given. 

Would you like me (help) you with your homework tonight?

Choose the underlined part that needs correction.

My Mum dislikes to watch sports but my Dad does.

 • My
 • to watch
 • sports
 • does

Choose the underlined part that needs correction.

I’m very thirsty. I like some apple juice, please.

 • I’m
 • thirsty
 • like
 • some

Finish the second sentence in such a way that it means the same as the sentence before.

My brother wants to be an architect when he grows up. => My brother would ..........

Make a complete sentence using the given wordsChange the form of the words or add other words if necessary.

you/ like/ dinner/ me/ tonight?