Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 11: Function: Giving compliments and congratulations (Khen ngợi và chúc mừng)

9/26/2020 11:31:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Cách đưa ra lời khen ngợi, chúc mừng và cách hồi đáp trong tiếng Anh nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về cách khen ngợi, chúc mừng:

 • Cách đưa ra lời khen ngợi và hồi đáp
 • Cách đưa ra lời chúc mừng và hồi đáp

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về các cách diễn đạt này, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

- Peter: “_____”

- Jane: “Oh, thanks. I’m glad you like it.”

 • I don’t know how to get to your house.
 • What does your house cost?
 • Who designed this beautiful house?
 • I like your house. It has nice view.

- John: “You have a good voice! You sang so beautifully!”

- Linda: “_____”

 • Don’t joke me.
 • Your compliment isn’t correct.
 • Your compliment is encouraging.
 • Better than you are thinking.

Mai and Lan are talking about Mai’s new house.

- Lan: “What a lovely house you have!”

- Mai: “_____”

 • I’m glad you like it. Thanks.
 • Thanks. It must be very expensive.
 • You’re welcome.
 • Certainly!

- "Let me congratulate you on passing the examination."

- "_____."

 • Yes, let's
 • I'm sorry, I can't
 • Not at all
 • It's nice of you to say so

- "What a meaningful thing you’ve done for your less fortunate friends, my son!"

- "_____"

 • Thanks for taking care of me, mom.
 • What a wonderful gift you’ve made for me.
 • I don’t really care. I must go now.
 • Thank you mom. That’s just a bit I can do for them.

John is having dinner at Linda’s house.

- John: "This roast beef is so delicious."

- Linda: "_____"

 • I’m glad you like it.
 • No, don’t worry.
 • I don’t, either.
 • Sure. I’d love to.

David and Helen were at their friend’s party. David gave Helen a good comment on what she was wearing.

- David: "_____"

- Helen: "Thanks for your compliment."

 • You've got a beautiful dress!
 • You are too busy on weekdays.
 • You’re taking a test tomorrow.
 • Could you open the window?

Peter has just watched Tom playing badminton.

- Peter: "I didn't know you could play badminton so well, Tom."

- Tom: "_____"

 • Many thanks. That is a nice compliment.
 • Congratulations!
 • Sorry, if you don't know.
 • As a matter of fact, I don't.

Mark and Anne are talking after the class.

- Mark: “Guess what? I’ve been recruited to be a member of Green Dream Volunteer Group.”

- Anne: “_____”

 • Good luck next time!
 • That’s great! Congratulations!
 • That’s the least thing I could do for you.
 • It doesn’t make sense to me.