Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 13: Adjectives (Tính từ)

10/5/2020 9:58:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về các Adjectives ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Các tính từ:

 • Định nghĩa, tác dụng của Tính từ
 • Vị trí của Tính từ
 • Trật tự của các Tính từ
 • Phân biệt các tính từ kết thúc bằng đuôi -ed và -ing

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về các tính từ, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Identify the underlined part that needs correction and get it right.

The bridge hit by a large ship during a suddenly storm has been mended.

Error:

=> Correction:

Choose the underlined part that needs correction.

You must find a more efficiently way of organizing your time.

 • must
 • a more
 • efficiently
 • organizing
The man is wearing a _____ tie.
 • silk new black
 • new black silk
 • new silk black
 • black new silk
When I first met him, he wore _____.
 • a brown nice leather jacket
 • a nice leather brown jacket
 • a leather nice brown jacket
 • a nice brown leather jacket
He is going to marry a _____ girl next month.
 • tall pretty English
 • pretty tall English
 • pretty English tall
 • tall English pretty
I've just bought a _____ mobile phone at a shop near my house.
 • yellow new Chinese
 • Chinese new yellow
 • new yellow Chinese
 • new Japanese yellow

We bought some _____.

 • German lovely old glasses
 • German old lovely glasses
 • lovely old German glasses
 • old lovely German glasses

We like _____ policies.

 • American recent economic
 • recent American economic
 • recent economic American
 • economic recent American
My neighbour was _____ to find her brother at the door because she thought he was in Australia.
 • amazed
 • amazing
The Modern Art museum is much more _____ than the National Museum.
 • interested
 • interesting
When I was little, I was always very _____ the night before we went on holiday.
 • excited
 • exciting
I found the talk on butterflies pretty _____. I nearly fell asleep!
 • boring
 • bored

Identify the underlined part that needs correction and get it right.

It was such worried news that they all sat there saying nothing.

Error:

=>Correction:

Give the correct form of the words in brackets.

The fans were extremely  because their team lost. (APPOINT)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

Your exam results are rather . I expect you to do better. (DISAPPOINT)

Give the correct form of the words in brackets.

I am so after a hard-working day. (tire)