Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 16: Adverbs (Trạng từ)

10/9/2020 6:00:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về các Adverbs ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Các trạng từ:

 • Định nghĩa, tác dụng của Trạng từ
 • Các loại trạng từ và ý nghĩa của chúng
 • Các chức năng của trạng từ 
 • Cách thành lập trạng từ

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về các trạng từ, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Find the adverb in each sentence and decide what type of adverb it is.

Example: The bus is always on time.

Adverb: always - Type: adverb of frequency.

1. Students have been late to school lately because of the cold weather.

Adverb: - Type: adverb of

2. I still meet my best friends from my schooldays.

Adverb: - Type: adverb of

3. The little boy ran upstairs to do his homework.

Adverb: - Type: adverb of

4. I seldom put sugar in my coffee.

Adverb: - Type: adverb of

5. Jane is friendly and she behaves well in the class.

Adverb: - Type: adverb of

Shop assistants work _____, but they don’t earn much money.

 • harder
 • hardly
 • hard
 • hardest
Don't speak so _____. I can't understand you.
 • fast
 • fastly
 • faster
 • fastest

The bride was _____ dressed.

 • pretty
 • prettily

He looked at me _____ but I had no idea why.

 • strange
 • strangely

She looked _____, but I'm sure she was feeling very nervous.

 • calm
 • calmly

Their apartment looks nice. In fact, it’s _____.

 • extremely comfortable
 • extreme comfortably
 • extreme comfortable
 • extremely comfortably

I turned around _____ because there was a _____ shout.

 • immediately / sudden
 • immediate / suddenly
 • immediate / sudden
 • immediately / suddenly

Choose the underlined part that needs correction.

The Smiths travel rarely to the United States by plane.

 • The Smiths
 • travel rarely
 • the
 • by plane

Choose the underlined part that needs correction.

The new restaurant perfectly is located in the center of this city.

 • perfectly is
 • in
 • the
 • of this city

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).