Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 27: Indefinite Pronouns (Đại từ bất định)

11/5/2020 6:12:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Indefinite pronouns (Đại từ bất định) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Đại từ bất định:

 • Giới thiệu chung về đại từ bất định thay thế cho người và vật
 • Một số đại từ bất định thông dụng:
  • Someone/Somebody/Something
  • Anyone/Anybody/Anything
  • No one/Nobody/Nothing
  • Everyone/Everybody/Everything

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Đại từ bất định đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Fortunately, the doctor said there was _____ wrong with me.

 • something
 • anything
 • nothing
 • everything

Don't speak _____. There is _____ at the window.

 • nothing / somebody
 • anything / nobody
 • everthing / nobody
 • anything / someone

Thao is a bit worried about living in a strange city where she doesn't know _____.

 • anybody
 • everybody
 • nothing
 • something

________ went wrong. ________ was safe.

 • Anything/ Nothing
 • Something/ Everyone
 • Nothing/ Everybody
 • Anyone/ Nobody

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given.

Everybody in the class didn't do the homework.

 
 • Nobody in the class did the homework.
 • Someone in the class did the homework.
 • Somebody in the class doesn't the homework.
 • Anyone in the class hasn't done the homework.

Choose the sentence that is closest in meaning to the following sentence.

He hasn't received support from anyone.

 • Someone has shown their support to him.
 • Nobody has given support to him.
 • Anyone has been in favor of him.
 • No one has received support from him.

Choose the sentence that is closest in meaning to the following sentence.
Nobody at all came to the meeting.

 • There was almost nobody at the meeting.
 • Not a single person came to the meeting.
 • Not many people came to the meeting.
 • Only a few people came to the meeting.

Complete the second sentence using the word given that has the same meaning as the first.
Please note that no one comes in without the permission. (Everyone/Everybody)

Complete the second sentence using the word given that has the same meaning as the first.
They saw nobody in the room. (Anyone/Anybody)

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

She did nothing to solve the problem. (ANYTHING)

 

Choose the underlined part that needs correction.

I can't trust nobody except for my best friends and my mom.

 • nobody
 • except
 • for
 • and

Choose the underlined part that needs correction.

I don't know someone who can speak Russian.

 • speak
 • can
 • who
 • someone