Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 6 số 41: Passive voice: Frequent uses (Các cấu trúc bị động thường gặp)

12/14/2020 4:56:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Passive voice: Frequent uses (Các dạng câu bị động thường gặp) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, các bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Các dạng câu bị động thường gặp:

 • Giới thiệu chung về câu bị động
 • Cách dùng "by" và "with"
 • Các lưu ý về câu bị động
 • Các cấu trúc câu bị động tương ứng với các thì
 • Một số cấu trúc bị động đặc biệt

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Các dạng câu bị động thường gặp, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

The corner store was robbed _____ a masked gunman.

 • with
 • by
 • in
 • for

The computer's memory is the place where information _____ and calculations are done.

 • keep
 • is kept
 • kept
 • are kept
_____ yet?
 • Have the letters been typed
 • Have been the letters typed
 • Have the letters typed
 • Had the letters typed
The students _____ by Mrs. Monty. However, this week they _____ by Mr. Tanzer.
 • are usually taught / are being taught
 • usually teach / are teaching
 • have usually been taught / have been teaching
 • were usually teaching / are teaching

The FBI _____ that he knew where the body _____.

 • has suspected / was burying
 • suspects / had been burying
 • was suspected / will be buried
 • suspected / was buried

Is the situation _____ as promised?

 • be reviewed
 • being reviewed
 • review
 • been reviewed

Everyone likes _____ when they have succeeded _____ something.

 • being congratulated/in doing
 • be congratulating/do
 • being congratulated/for doing
 • to be congratulated/to do

He expected _____ Oscar, but he wasn't.

 • being nominated
 • to nominate
 • to be nominated
 • nominating

Was the accident _____ by the police?

 • investigate
 • being investigated
 • investigating
 • be investigated

Choose the underlined part that needs correction.

Perfume tends to be lost its flavor when it has not been properly sealed.

 • Perfume
 • tends to be lost
 • when it
 • properly sealed

Choose the underlined part that needs correction.

The picture was painting by Michael last year.

 • The
 • was painting
 • by
 • last year

Choose the sentence that is closest in meaning to the following question.

Did they build the circus at the same time as the theater?

 • Was the circus built at the same time as the theater?
 • Was the circus built at the same time of the theater?
 • Did they build the circus along with the theater?
 • Did they build the circus as long as the theater?

Choose the sentence that is closest in meaning to this sentence.

My suit needs to be cleaned before the interview but I'm too busy to do that.

 • I must get someone clean my suit before the interview.
 • I must have my suit cleaned before the interview.
 • I should have cleaned my suit before the interview.
 • I must clean my suit before the interview.