Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 22: Comparatives and Superlatives of Adverbs (So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ)

10/26/2020 9:33:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về Comparatives and Superlatives of Adverbs (So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về So sánh hơn và so sánh nhất với Trạng từ:

 • Giới thiệu chung về So sánh hơn và so sánh nhất với Trạng từ
 • Cấu trúc so sánh hơn và các loại trạng từ ở dạng so sánh hơn
 • Cấu trúc so sánh nhất và các loại trạng từ ở dạng so sánh nhất

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về So sánh hơn và So sánh nhất với Trạng từ đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

Kim, Kate and Jo all sing well, but Kate sings . (beautifully)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

My friends and I don't drive well, but Vicky drives of us all. (badly)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

He arrived than expected. (early)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

She can't stay than 30 minutes. (LONG)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

The Friday afternoon meeting started than usual. (late)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

Our teachers said that Kim worked in my class. (hard)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

Stuart explains things Nick. (clearly)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

Jim threw the ball  than Peter. (FAR)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

We walked  than the rest of the people. (slowly)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

Frank's mom cooks out of anyone I know. (professionally)

Complete the sentences. Use the comparative or superlative.

We answered all the questions than the other students. (WELL)

You'll have to draw the graph _____ than that.

 • more accurately
 • accruratelier
 • more accurate
 • accurately

He drives _____ in his family.

 • the most careless
 • the most carelessly
 • the more carelessly
 • more carelessly
Does your mother type _____ than your father?
 • fast
 • faster
 • the fastest
 • more fast

My father gets up _____ than anyone else in my family.

 • early
 • more earlier
 • earlier
 • earliest

He learns English _____ than we do.

 • badly
 • badlier
 • more badly
 • worse

Rearrange the order of the given words to make a complete sentence.

need/ work/ order/ in/ They/ extra/ the/ effectively/ computers/ to/ most/.

 • They need extra computers in order to work the most effectively.
 • They need the most computers in order to work extra effectively.
 • They need extra computers in to order the most effectively work.
 • They need extra computers to the most effectively work in order.

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given.

Children tend to learn English better than adults.

 • Adults tend to be the best at learning English.
 • Children do not learn English as well as adults.
 • Adults tend to learn English worse than children.
 • Children tend to learn English more than adults.