Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 33: Conjunctions - Purpose (Liên từ chỉ mục đích)

11/25/2020 3:07:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Conjunctions of purpose (Liên từ chỉ mục đích) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Liên từ chỉ mục đích:

 • Giới thiệu chung về Liên từ
 • Giới thiệu chung về Liên từ chỉ mục đích
 • Cách dùng các Liên từ chỉ mục đích: to, so as to, in order to, so that, in order that, so as

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Liên từ chỉ mục đích, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Lots of people come here _____ round the market.

 • to look
 • look
 • looking
 • to looking

We set off early _____ we wouldn't get stuck in the traffic.

 
 • because
 • so that
 • although
 • in case

He telephoned _____ me to the party.

 • so to as invite
 • to invite
 • order in to invite
 • so that to invite

I went to bed early _____ I wouldn't be tired in the morning.

 • so as
 • in order
 • so as to
 • in order to

Choose the underlined part that needs correction.

A number of wildlife habitat reserves have been established in order to saving endangered species from extinction.

 • A
 • established
 • saving
 • species

Choose the sentence closest in meaning to the following sentence.

The thief wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints.

 • The thief wore gloves so as to not leave any fingerprints.
 • The thief wore gloves in order not to leave any fingerprints.
 • The thief wore gloves so that not leave any fingerprints.
 • The thief wore gloves in order to not leave any fingerprints.

Choose the sentence that best combines each pair of sentences in the following question.

We paid for the meal. We wanted to say sorry for what we had done.

 • We paid for the meal in order to say sorry for what we had done.
 • We paid for the meal although we wanted to say sorry for what we had done.
 • In order to pay for the meal, we wanted to say sorry for what we had done.
 • The meal we paid for is what we want to say sorry for what we had done.

Choose the correct sentence that best combines each pair of sentences in the following question.

I lent him some money. I wanted him to continue his study at college.

 • I lent him some money so that to continue his study at college.
 • I lent him some money for him continue his study at college.
 • I lent him some money so as he will continue his study at college.
 • I lent him some money in order that he could continue his study at college.

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first.

She studied hard, then she didn't fail the exam.

=> So as ..........

Complete the second sentence using the word given that has the same meaning to the first.

He wanted to relax, so he took up Yoga.

=> He took up Yoga in .........