Ôn luyện ngữ pháp thi vào 6 số 51: ...suggest.../...be suggested that ...

12/25/2020 10:05:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Cấu trúc ... suggest .../ ... be suggested that ... ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Cấu trúc: ... suggest ... /... be suggested that ...:

 • Giới thiệu chung về "suggest"
 • Cách dùng "suggest" với (cụm) danh từ, that-clause, V-ing. wh-question word
 • Các lưu ý khi sử dụng cấu trúc với "suggest"

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Cấu trúc: ... suggest ... /... be suggested that ... có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Her mother suggested ______ out for dinner.

 • to go
 • going
 • go
 • to going

I suggested that we _____ use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food.

 • have to
 • need to
 • must
 • should

The doctor suggested that Miss White _____ two aspirins per day.

 • to take
 • taking
 • should take
 • takes

She suggested _____ money for the poor people in the region.

 • to save
 • saved
 • saving
 • save

Choose the underlined part that needs correction.

I suggest to help elderly people with their chores.

 • to help
 • elderly
 • people
 • with

Choose the underlined part that needs correction.

It was suggested that Pedro studies the material more thoroughly before attempting to pass the exam.

 • studies
 • more
 • attempting
 • pass

Choose the underlined part that needs correction.

I would strongly suggest that your company tells your drivers to clear up all the trash before leaving.

 • strongly
 • that
 • tells
 • to clear up

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

Shall we surf the net for the location of Ninh Binh Province? (SUGGEST) 

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

They suggested planting more trees to reduce global warming.

=> They suggested that more ..........

Choose the sentence that is closest in meaning to the following question.

"Let's go to Ngoc Son temple on New Year's Eve," Mai said.

 • Mai suggested that we went to Ngoc Son temple on New Year's Eve.
 • Mai suggests going to Ngoc Son temple on New Year's Eve.
 • Mai suggested going to Ngoc Son temple on New Year's Eve.
 • Mai suggested go Ngoc Son temple on New Year's Eve.