Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 6 số 47: Reported statements: no tense changes (Câu tường thuật: không thay đổi thì)

12/25/2020 4:31:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Câu tường thuật: không thay đổi thì ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Câu tường thuật: không thay đổi thì:

 • Giới thiệu chung về Câu tường thuật
 • Các dạng Câu tường thuật
 • Cách đổi đại từ trong Câu tường thuật
 • Cách đổi trạng từ và từ chỉ định trong Câu tường thuật
 • Các trường hợp không thay đổi thì trong Câu tường thuật

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Câu tường thuật: thay đổi thì có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

I have asked him _____ many times but he keeps refusing to say.

 • where does he live
 • when he lives
 • where he lives
 • how does he live

Choose the underlined part that needs correction.

He said that Kim mustn't take the English exam today.

 • that
 • mustn't
 • the
 • today

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

"I haven't done my homework," she says.

=> She says ............

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

He said, "The sun rises in the East."

=> He said the sun .......... 

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

"I'm going to visit Europe this year," the president will announce.

=> The president will announce he .......... 

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

John said, "Paul would have helped me if I had needed a volunteer." 

=> John said that Paul ..........