Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phần phát âm đuôi "ed"

12/30/2018 9:56:27 AM
Cách phát âm đuôi "ed" là một trong các chủ điểm must-have cho bài thi THPT QG môn tiếng Anh và bài thi vào 10 ở Hà Nội

I. Đuôi -ed được phát âm là /id/ khi nó đứng sau các phụ âm /t/, /d/.

Ví dụ: needed, reminded, demanded, wanted, visited, ...

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • devoted

 • suggested

 • provided

 • wished

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • wounded

 • routed

 • wasted

 • risked

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • imprisoned

 • pointed

 • shouted

 • surrounded

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • invited

 • attended

 • celebrated

 • displayed

II.

1. Đuôi -ed được phát âm là /t/ (âm không rung) khi nó đứng sau các âm không rung.

Ví dụ: stopped, liked, laughed, brushed, ...

2. Đuôi -ed được phát âm là /d/ (âm rung) khi nó đứng sau các âm rung. 

Ví dụ: lived, climbed, answered, questioned, ...

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • kissed

 • helped

 • kicked

 • raised

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • confused

 • faced

 • cried

 • defined

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • catched

 • crashed

 • occupied

 • coughed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • agreed

 • missed

 • liked

 • watched

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • measured

 • pleased

 • distinguished

 • managed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • failed

 • reached

 • absorbed

 • solved

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • removed

 • washed

 • hoped

 • missed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • looked

 • laughed

 • moved

 • stepped

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • believed

 • prepared

 • involved

 • liked

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • walked

 • entertained

 • reached

 • looked

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • admired

 • looked

 • missed

 • hoped

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • promised

 • complained

 • displayed

 • disagreed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • laughed

 • apologized

 • confessed

 • brushed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • embarrassed

 • self-disciplined

 • developed

 • touched

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • thanked

 • fixed

 • relaxed

 • closed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • passed

 • sentenced

 • created

 • coughed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • worked

 • stopped

 • forced

 • wanted

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • wanted

 • parked

 • stopped

 • watched

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • laughed

 • passed

 • suggested

 • placed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • achieved

 • performed

 • happened

 • supported

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • collected

 • changed

 • informed

 • interviewed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • repeated

 • asked

 • added

 • counted

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • objected

 • explained

 • whispered

 • maintained

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • admitted

 • insisted

 • offered

 • demanded

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • provided

 • chorused

 • commanded

 • requested

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • embroidered

 • handcrafted

 • satisfied

 • annoyed