Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phần trọng âm với từ có 3 âm tiết

1/9/2019 9:56:25 PM
Cách phát âm của các nguyên âm đôi là một trong các chuyên đề must-have cho bài thi THPT QG môn tiếng Anh và should-have cho bài thi vào 10 ở Hà Nội.

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • industry
 • memory
 • ambiguous
 • advertise

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • tableau
 • artistic
 • contribute
 • substantial

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • colony
 • maintain
 • maintenance
 • credible

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • committee
 • dependence
 • involvement
 • margarine

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • negative
 • pioneer
 • interchange
 • understand

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • reflection
 • division
 • interview
 • remember

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • popular
 • politics
 • exciting
 • origin

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • intensive
 • irritate
 • implement
 • enterprise

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • generous
 • suspicious
 • constancy
 • sympathy

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • organise   
 • decorate 
 • divorce   
 • promise

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • refreshment  
 • horrible
 • exciting          
 • intention

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • knowledge
 • maximum
 • athletics
 • marathon

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • difficult  
 • relevant 
 • volunteer  
 • interesting

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • confidence
 • supportive  
 • solution
 • obedient

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • government 
 • destruction
 • contribute 
 • depression

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • arrival 
 • technical 
 • proposal
 • approval

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • empire
 • employer
 • conductor  
 • transistor

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • habitat  
 • generate 
 • canoe       
 • penalty

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • expression
 • decisive 
 • dependent
 • independence

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • reference  
 • decision
 • refusal 
 • important

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • attractive
 • sociable
 • dynamic
 • conservative

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • approval 
 • attractive
 • sacrifice
 • romantic

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • physical
 • romantic
 • following
 • summary

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • telephone
 • argument
 • departure
 • maximum

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • memory
 • typical 
 •  marketing
 • reward 

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • politic
 • historic 
 • electric  
 • specific

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • degree
 • virtually 
 • assembly
 • synthetic

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • extinction
 • habitat 
 • pollution
 • construction

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • mosquito 
 • animal
 • crocodile 
 • buffalo

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • detective
 • romantic 
 • history   
 • adventure