Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 34: Queston tags (Câu hỏi đuôi)

12/7/2020 5:31:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Question tags (Câu hỏi đuôi) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, các bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Câu hỏi đuôi:

 • Cấu trúc Câu hỏi đuôi
 • Quy tắc chung của Câu hỏi đuôi
 • Cách dùng Câu hỏi đuôi
 • Một số trường hợp đặc biệt của Câu hỏi đuôi
 • Câu hỏi đuôi của câu mệnh lệnh

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Câu hỏi đuôi đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

The headmaster is the most popular figure at our school, _____?
 • isn't he
 • was he
 • doesn't he
 • did he

Peter will be here soon, _____?

 • is he
 • won't he
 • isn't he
 • will he

She hasn't changed her mind, _____ ?

 • did she
 • isn't she
 • has she
 • hasn't she

Your brother passed the final exam, _____?

 • did he
 • does he
 • doesn’t he
 • didn't he

Everyone in both cars ______ injured in the accident last night, ______?

 • were / weren't they
 • was / weren't they
 • was / wasn't he?
 • were / were they

We have to finish our homework before we can play games, ______we?

 • have
 • haven't
 • do
 • don't

Have a piece of chocolate, _____?

 • will you
 • wouldn't you
 • do you
 • haven't you

It’s so hot today. Let’s go out for a drink, _____?

 • will we
 • do we
 • should we
 • shall we

Oh, no! I’m in the wrong classroom again, _____?

 • am I
 • aren’t I
 • not am I
 • am not I

Mr. Green used to be your boss in the garment company for 3 successive years, ______ he?

 • did
 • didn't
 • doesn't
 • used

There ought to be a speed limit here, _____? 

 • should there
 • shouldn't they
 • should they
 • shouldn’t there

Anyone could just walk in here, _____?

 • haven't they
 • doesn't they
 • didn't they
 • couldn't they

Choose the underlined part that needs correction.

She is reading the book about love on the Web, doesn’t she ?

 • is
 • the
 • on
 • doesn’t

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Do you know the man who sat next to me at Marcus's birthday party last night?

=> You know .........?