Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 38: I wish, If only (Câu ước "I wish", "If only")

12/18/2020 8:46:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về Câu ước với "I wish", "If only" ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Câu ước với "I wish" và "If only":

 • Giới thiệu chung về "I wish" và "If only"
 • Cách dùng "I wish" và "If only" ở hiện tại
 • Cách dùng "I wish" và "If only" ở quá khứ
 • Cách dùng "I wish" và "If only" ở tương lai
 • Một số cách dùng đặc biệt và lưu ý với "wish"

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Câu ước với "I wish" và "If only" đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

If only we _____ to work today.

 • needn't
 • didn't need
 • don't need
 • hadn't needed

John wishes he _____ an astronaut when he grows up.

 • were
 • would be
 • had been
 • will be

I wish you _____ stop interrupting me whenever I speak.

 • did
 • would
 • might
 • will

I wish I _____ Fame Story last night. It’s my favourite programme!

 • don’t miss
 • haven’t missed
 • didn’t miss
 • hadn’t missed

Frank Sinatra has the voice of an angel. I wish he _____ still alive.

 • would be
 • were
 • had been
 • am

Choose the underlined part that needs correction.

Mai’s friend wishes she can stay in Nha Trang for the festival next week.

 • Mai’s
 • can
 • in
 • next week

Choose the underlined part that needs correction.

Children often wish their grandparents healthy and longevity in exchange for lucky money.

 • wish
 • healthy
 • longetivity
 • exchange

Find the mistake and correct it.

Lynn wishes she had a bigger apartment and can buy a car.

Mistake: => Correction:

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

It's a pity you didn't tell us about the accident.

=> I wish ...........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

She'd like to be far away, on a desert island.

=> She wishes .............

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Jason doesn't pay much attention in class.

=> If only Jason ..........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

You are always coming through the kitchen with your dirty boots on.

=> I wish you ..........

Complete the second sentence using the word given that has the same meaning to the first.

Danny regretted going to the music festival. (wished)