Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 44: Noun clause (Mệnh đề danh ngữ)

12/31/2020 9:39:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về Mệnh đề danh ngữ ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Mệnh đề danh ngữ:

 • Giới thiệu chung về Mệnh đề danh ngữ
 • Chức năng của Mệnh đề danh ngữ
 • Mệnh đề danh ngữ trong câu tường thuật

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Mệnh đề danh ngữ đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

______ does not circle around the earth was proven by Galileo.

 • That the rest of the universe
 • Since the rest of the universe
 • As the rest of the universe
 • The rest of the universe

Do you know _____ now?

 • how old is the earth
 • how old was the earth
 • how old the earth is
 • how old the earth was

_____ over long distances is a fact.

 • That electricity transmitting
 • That electricity can be transmitted
 • That electricity
 • That electricity can transmitted

Scientists now understand _______.

 • how birds navigate over long distances
 • how to navigate over long distances the birds
 • how to distance the birds from navigating
 • how long distances navigate the birds

She was so interested in _____ that she didn’t notice her parents’ coming home.

 • what she was doing
 • whether was she doing
 • which she was doing
 • that she was doing
I don’t know how many _____, but it sounds like that they have a dozen.
 • do they have children
 • children do they have
 • children they have
 • they have children

Choose the underlined part that needs correction.

The Smiths are very proud of that their son always gets high marks in his courses.

 • of
 • their
 • in
 • courses

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

The students really appreciate the teacher’s sense of humor. 

=> What ..........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

‘Do you like the film?’ asked Melanie.

=> Melanie asked us .........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

“When are you going to submit your research paper?” my teacher asked me.

=> My teacher asked ...........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

My brother told, “I don't know how to play guitar.”

=> My brother said that ……....