Chuyên đề ôn tập dạng bài phát âm - nguyên âm đôi

12/30/2018 4:55:24 PM
Cách phát âm của các nguyên âm đôi là một trong các chuyên đề must-have cho bài thi THPT QG môn tiếng Anh và bài thi vào 10 ở Hà Nội.

I. Tiếng Anh có 8 nguyên âm đôi. Mỗi nguyên âm thường có các dạng chính tả đặc trưng.

1. Âm /eə/

Ví dụ: hair, chair, bear, pear, ...

Dạng chính tả phổ biến: air, ea

 

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • pear

 • early

 • earn

 • yearning

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • bread

 • swear

 • pear

 • bear

2. Âm /iə/

Ví dụ: near, beer, pioneer,...

Dạng chính tả phổ biến: ear, eer

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • bearing

 • tearing

 • nearly

 • swear

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • greatly

 • yearly

 • clearly

 • really

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • pioneer

 • peel

 • screen

 • teeth

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • career

 • engineer

 • cheese

 • reindeer

3. Âm /aʊ/

Ví dụ: house, round, towel, ...

Dạng chính tả phổ biến: ou, ow

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • rough

 • couple

 • around

 • double

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • pour

 • noun

 • ground

 • doubt

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • founded

 • bouncing

 • southern

 • playground

4. Âm /əʊ/

Ví dụ: go, show, mould, goat...

Dạng chính tả phổ biến: o, ou, ow, oa

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • enough

 • though

 • tough

 • rough

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • bought

 • dough

 • though

 • shoulder

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • soul

 • tournament

 • poultry

 • mould

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • road

 • boat

 • board

 • coast

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • how

 • tow

 • howl

 • brown

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • flower

 • eyebrow

 • well-known

 • plow

5. Âm /ʊə/

Ví dụ: tour, poor, cure, ...

Dạng chính tả phổ biến: oor, ou

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • colour

 • humour

 • tour

 • favour

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • cure

 • jury

 • treasure

 • insurance

6. Âm /ei/

Ví dụ: grey, May, great  ...

Dạng chính tả phổ biến: ai, ay, ea, a, ei, ey

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • roommate

 • safely

 • lately

 • manner

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • breaker

 • jealous

 • pleasure

 • measure

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • play

 • stay

 • pray

 • prayer

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • eighty

 • foreign

 • neighbor

 • weight

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • gray

 • spray

 • papaya

 • away

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • explain

 • rainy

 • fairy

 • raise

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • wheelchair

 • upstairs

 • airport

 • painting

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • dairy

 • armchair

 • daily

 • hairy

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • prey

 • valley

 • grey

 • obey

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 
 • weigh

 • receive

 • seize

 • deceive

7. Âm /ai/

Ví dụ: pie, apply, kite, fly, dye...

Dạng chính tả phổ biến: i, y, ye, ie

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • tie

 • die

 • piece

 • lie

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • guilt

 • guide

 • build

 • quit

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • require

 • inquire

 • guide

 • guitar

8. Âm /ɔɪ/

Ví dụ: boy, coin, voice, employ ...

Dạng chính tả phổ biến: oi, oy

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • choice

 • choir

 • moisture

 • boiling