Cambridge Primary Math - Nets (Level Medium)

3/4/2019 1:54:24 PM
NET là một trong những chủ đề kiến thức có trong chương trình Cambridge Primary (Grade 6), nhưng là mới với HS lớp 5 Việt Nam. Các câu hỏi trong bài này được trích từ chương trình toán Singapore online nổi tiếng tên là Koobits (Tìm hiểu thêm tại http://contuhoc.com/koobits).

First, learn what a NET is:

Net is a pattern that you can cut and fold to make a model of a solid shape.

This is a net of a cube:

Source: https://www.mathsisfun.com/definitions/net.html

Now, answer some basic questions about net!