Amslink Cambridge Challenge 8th - Starters - Listening

3/29/2019 11:19:00 AM

Đề thi thử được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Amslink là đơn vị tổ chức cuộc thi Amslink Cambridge Challenge hàng năm, và thường xuyên cung cấp đề thi cho CTH Edu đưa lên TiengAnhK12 sau mỗi lần tổ chức.

Look at the picture. Listen and draw lines. There is one example.

Thay cho "draw lines" như trong ví dụ, em hãy nghe và kéo từng ô tên vào ô trống trên hình người được nói tới.

Read the question. Listen and write a name or a number. There are two examples.


Examples

How old is May? 7

What's May's grandma's name? Anna

Questions

1. How old is Nick?

2. What's Nick's sister's name?

3. How old is Nick's sister?

4. How many eggs are there in the box?

5. What's Grandpa's name?

Listen and choose the correct option. There is one example.

What's Lucy eating?

Which is Bill's house?

How is Sue getting to school today?

What can Ben see?

 

What colour are Ann's eyes?

What sport is Mark playing?

Listen and colour.

Nghe và kéo từng tên màu vào ô trống trên hình tương ứng.