Level D Reading Assessment - I See Tall Trees

4/2/2019 10:09:18 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level D, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

 

 

I See Tall Trees

The woods have tall trees.

I like to walk in the woods.

I like to see and smell trees.

I see workers in the woods.

I see workers saw down tall trees.

I see tall trees fall.

I hear tall trees fall.

I see workers plant seeds.

I  see seeds grow into trees.

I like to see tall trees in the woods.

 

 

What is the setting of the story?

 • the trees
 • the boy
 • the woods

What is one thing the workers do?

 • They mow the grass.
 • They saw down trees.
 • They fix the trees.

What does the boy like about the woods?

 • He likes to talk to the workers.
 • He likes to run and play.
 • He likes to see and smell trees.

Why do the worker's plant seeds?

 • to take away the tall trees
 • to see the tall trees fall
 • to grow new tall trees

Listen to this sentence from the story: I see workers saw down tall trees. What does the word "saw" mean?

 • to look at
 • to cut
 • to plant