Đề ôn luyện vào lớp 6 chuyên Anh #4 của thầy Bùi Văn Vinh

4/26/2019 11:39:26 PM
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Choose the correct answer.
It’s and it snows in winter.

Choose the correct answer.

The monkey is the car. It sits next to the girl.

Choose the correct answer.
Most children don't like reading newspapers because it's .

Choose the correct answer.
I’m thirsty. I’d some orange juice, please.

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
ILAND

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
SEASDE

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
SUNBTHE

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
BAMOO

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
MOTOBIKE

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
STADUM

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
HOPITAL

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
SUPEMARKET

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
CIEMA

Fill in the blank of the missing letter to complete the word.
POST OFICE

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).