Bộ câu hỏi ôn nhanh cách phát âm đuôi "ed"

12/13/2019 12:00:00 AM
Bộ câu hỏi cách phát âm đuôi "ed" được biên tập nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức vững vàng cho kỳ thi THPT QG 2020 sắp tới.

I. Đuôi -ed được phát âm là /id/ khi nó đứng sau các phụ âm /t/, /d/.

Ví dụ: needed, reminded, demanded, wanted, visited, ...

Ngoại lệ: một số từ không kết thúc bằng âm /t/, /d/, nhưng khi thêm đuôi -ed và giữ chức năng như tính từ thì -ed cũng được phát âm là /id/.

Ví dụ: dogged, ragged, sacred, blessed,  ...

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • devoted

 • suggested

 • provided

 • wished

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • admitted

 • insisted

 • offered

 • demanded

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • repeated

 • asked

 • added

 • counted

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • embroidered

 • handcrafted

 • satisfied

 • annoyed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • invited

 • attended

 • celebrated

 • displayed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • objected

 • explained

 • whispered

 • maintained

II.

1. Đuôi -ed được phát âm là /t/ (âm không rung) khi nó đứng sau các âm không rung.

Ví dụ: stopped, liked, laughed, brushed, ...

2. Đuôi -ed được phát âm là /d/ (âm rung) khi nó đứng sau các âm rung. 

Ví dụ: lived, climbed, answered, questioned, ...

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • increased
 • proposed
 • advised

 • confused

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • catched

 • crashed

 • occupied

 • coughed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • measured

 • pleased

 • distinguished

 • managed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • failed

 • reached

 • absorbed

 • solved

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • believed

 • prepared

 • involved

 • liked

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • laughed

 • apologized

 • confessed

 • brushed

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • embarrassed

 • self-disciplined

 • developed

 • touched

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • passed

 • sentenced

 • created

 • coughed

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • confused

 • faced

 • cried

 • defined