Ôn nhanh trọng âm các từ có 3 âm tiết

12/24/2019 6:14:54 AM
Đề thi THPT QG năm nào cũng có 01 câu về trọng âm các từ 03 âm tiết. Bài tập này giúp các em ôn nhanh các quy tắc liên quan.

I. Quy tắc trọng âm đối với động từ/tính từ/trạng từ 3 âm tiết:

1. Trọng âm rơi vào âm tiết cuối khi:

 • Âm tiết cuối có nguyên âm đôi. Ex: enter'tain, volun'teer, ...
 • Âm tiết cuối có nguyên âm dài. Ex: intro'duce,...
 • Âm tiết cuối kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm. Ex: corre'spond, compre'hend, ...

2. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 khi:

 • Âm tiết cuối có 1 nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm. Ex: e'stablish, e'xhibit, ...

3. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

 • Âm tiết đầu và âm tiết giữa có nguyên âm ngắn. Ex: 'similar

4. Lưu ý: Những từ tận cùng đuôi –ate/eit/, ise/aiz/; ice/ais/ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

II. Quy tắc trọng âm đối với danh từ 3 âm tiết:

1. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi:

 • Âm tiết cuối có nguyên âm ngắn mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài. Ex: pa'goda, ba'nana

 • Âm tiết cuối có nguyên âm /əʊ/ mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài. Ex: po'tato, ki'mono

2. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

 • Âm tiết thứ hai và âm tiết cuối có một nguyên âm ngắn. Ex: 'family, 'cinema

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • industry
 • memory
 • ambiguous
 • advertise

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • tableau
 • artistic
 • contribute
 • substantial

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • colony
 • maintain
 • maintenance
 • credible

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • committee
 • dependence
 • involvement
 • margarine

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • negative
 • pioneer
 • interchange
 • understand

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • reflection
 • division
 • interview
 • remember

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • popular
 • politics
 • exciting
 • origin

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • intensive
 • irritate
 • implement
 • enterprise

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • generous
 • suspicious
 • constancy
 • sympathy

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • organise   
 • decorate 
 • divorce   
 • promise

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • refreshment  
 • horrible
 • exciting          
 • intention

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • knowledge
 • maximum
 • athletics
 • marathon

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • difficult  
 • relevant 
 • volunteer  
 • interesting

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • confidence
 • supportive  
 • solution
 • obedient

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • government 
 • destruction
 • contribute 
 • depression

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • arrival 
 • technical 
 • proposal
 • approval

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • empire
 • employer
 • conductor  
 • transistor

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • habitat  
 • generate 
 • canoe       
 • penalty

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • expression
 • decisive 
 • dependent
 • independence

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • reference  
 • decision
 • refusal 
 • important

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • attractive
 • sociable
 • dynamic
 • conservative

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • approval 
 • attractive
 • sacrifice
 • romantic

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • physical
 • romantic
 • following
 • summary

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • telephone
 • argument
 • departure
 • maximum

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • memory
 • typical 
 •  marketing
 • reward 

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • politic
 • historic 
 • electric  
 • specific

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • degree
 • virtually 
 • assembly
 • synthetic

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • extinction
 • habitat 
 • pollution
 • construction

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress.

 • mosquito 
 • animal
 • crocodile 
 • buffalo

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • detective
 • romantic 
 • history   
 • adventure