Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 2: Singular and plural nouns (Danh từ số ít và danh từ số nhiều)

9/7/2020 5:43:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về các Danh từ số ít (Singular nouns) và Danh từ số nhiều (Plural nouns) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về danh từ số ít và danh từ số nhiều:

 • Phân biệt Danh từ số ít và danh từ số nhiều
 • Cách thành lập danh từ số nhiều
 • Một số danh từ số nhiều bất quy tắc
 • Cách phát âm đuôi "-s"

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Danh từ số ít (Singular nouns) và Danh từ số nhiều (Plural nouns) đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.
 • streets
 • lamps
 • films
 • books

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • cities
 • watches
 • dishes
 • houses

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • vases

 • fridges

 • dishes

 • tables

Choose the underlined part that needs correction. 

There are four person in Mr. Phong's family.

 • There are
 • person
 • in Mr. Phong's
 • family

Choose the underlined part which needs correction.

As childs grow older, their bones become thicker and longer.

 • childs
 • older
 • their
 • thicker and longer.

Choose the underlined part that needs correction.

Some relatives of mine like staying at their cabin on Lake Omega every summer holidays.

 • of mine
 • staying
 • on
 • holidays

Choose the underlined part that needs correction.

The gopher digs with the big strong claws of its two front foot and with its overhanging front teeth.

 • digs
 • its
 • foot
 • its overhanging

Choose the underlined part that needs correction.

Acupuncture is one of the oldest medical treatment in the world.

 • one
 • oldest
 • treatment
 • in