Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 3: Definite and indefinite article (Mạo từ xác định và mạo từ không xác định)

9/8/2020 5:33:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về các Mạo từ (Article) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Lưu ý một số trường hợp không cần dùng Mạo từ (Zero Article)

1. Danh từ số nhiều được dùng trong câu phát biểu mang nghĩa chung chung.

2. Danh từ không đếm được không cần mạo từ.

3. Danh từ riêng (Tên người, Chức danh)

4. Các buổi của ngày và đêm.

5. Các danh từ chỉ bữa ăn

6. Một số danh từ như school / hospital / college / University / work / sea / bed / court / prison / market để diễn tả mục đích chính.

7. Danh từ chỉ phương tiện vận tải như là by bus / by train / by plane / by car / on foot / on horse-back

8. Các danh từ đã được bổ nghĩa bằng tính từ sở hữu.

What did you have for _____ breakfast this morning?

 • Ø
 • a
 • an
 • the

My brother has been playing _____ piano since he was a child.

 • the
 • a
 • X
 • an
Mrs. Lan went to _____ school to meet her son's teacher.
 • X
 • a
 • an
 • the

The local authorities are conducting _____ campaign to help _____ disabled.

 • a/ the
 • the/ ∅
 • ∅/ ∅
 • ∅/ the

____ Italy is a country I would love to visit.

 • The
 • X
 • An
 • A
There is one _____  thing we can be sure: _____ energy will be more challenging and more important in the future.
 • the / X
 • the / an
 • a / the
 • X / X
_____ logo of the 22nd SEA Games is the stylization of Lac bird, the ancient bird pictured of the face of Ngoc Lu kettledrum, _____ most special and typical relic of the ancient Vietnamese culture.
 • A / the
 • The / the
 • X / X
 • The / X

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Mạo từ:

 • Phân loại các mạo từ trong tiếng Anh
 • Phân biệt mạo từ bất định "a" và "an"
 • Một số cách dùng mạo từ xác định "the" phổ biến
 • Một số trường hợp lưu ý không cần dùng mạo từ

Mạo từ là mảng kiến thức không khó nhưng yêu cầu phải ghi nhớ nhiều trường hợp chi tiết khiến học sinh dễ nhầm lẫn khi làm bài. Vì vậy, đây là kiến thức hay xuất hiện trong các đề thi.

Em hãy cùng thử sức một số câu hỏi về Mạo từ đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the underlined part that needs correction.

Mary works as a journalist for an magazine that specializes in men’s clothes and footwear.

 • works as
 • an
 • that
 • men’s clothes and footwear
Education is recognized as _____ essential need for achieving equality in most walks of life.
 • a
 • an
 • the

Choose the underlined part that needs correction.

Lam and his friends often go to the cinema to enjoy the new films.

 • his
 • friends
 • go
 • the

Choose the underlined part that needs correction.

"Mua sap" is a typical dance of the Muong people in the North West.

 • a
 • the Muong
 • in
 • the North West

Choose the underlined part that needs correction.

They saw a UFO at about ten o’clock last night.

 • saw
 • a UFO
 • at about
 • last night

Choose the underlined part that needs correction.

I would like to have a cup of coffee and a ice-cream.

 • would
 • to have
 • of
 • a

Choose the underlined part that needs correction.

The tourism is the activity of travel for the purpose of recreation and business, and the provision of services for this activity.

 • The tourism
 • of travel
 • and the provision
 • for this activity