Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 7: Wh-/How questions (Câu hỏi có từ để hỏi)

9/21/2020 7:40:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Wh-/How Questions (Câu hỏi với từ để hỏi) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Câu hỏi với từ để hỏi:

 • Giới thiệu chung về câu hỏi với từ để hỏi
 • Câu hỏi không có trợ động từ
 • Câu hỏi phủ định
 • Một số lưu ý khác

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Câu hỏi với từ để hỏi đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Make a question for the underlined part.

He wasn't happy as he got a bad mark.

Make questions for the underlined word

We'll have fish and vegetables for dinner.

Make questions for the underlined word

He works in an international bank.

Make questions for the underlined word

He had a stomachache last night.

Make a question for the underlined part.

My daughters do aerobics every morning. 

These questions are informal. Change them into formal forms.

Example: What did she hit him with? (informal) => With what did she hit him? (formal)

1. Whom will she live with? => ?

2. What did you make that toy from? => ?

3. Which horse did he bet all his money on? => ?

4. What time do you usually go to work? => ?

5. Who are they talking to? => ?

_____ is Teachers’ Day in Malaysia?

 • Who
 • What
 • Where
 • When

She wondered _____ her father looked like now, after so many years away.

 • how
 • whether
 • that
 • what

_____ do they have dinner? - At 6:00.

 • What time
 • Where
 • When
 • What

Amy: "_____ is it from your house to the beach?"

Hoa: "About five kilometers."

 • How far
 • How often
 • How much
 • How long

- "______ our room this afternoon?"

- "Quynh, Duong and Linh."

 • Who did clean not
 • Who didn't clean
 • Whom didn't clean
 • Whom did clean not

Choose the underlined part that needs correction and correct it.

How is Hoa unhappy? - Because she misses her parents and friends.

=> Error: => Correction:

Choose the underlined part that needs correction.

- How far did it take you to get to the airport yesterday?

- One hour.

 • How far
 • it
 • to get
 • the